Kişisel Verilerin Korunması Sigortalılar Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Sigortalılar Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verileriniz ve kişisel sağlık verileriniz, sigorta teklifleri ve sigorta sözleşmeleri kapsamında Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. ("Sigorta Şirketi" veya “Şirketimiz”) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat yapılabilmesi, tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi ve ödeme yapılabilmesi, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin, bilgilendirme ve satış da dahil olmak üzere iletişimin sağlanması, sigorta poliçesi kapsamındaki yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, SenCard uygulamasının aktive edilebilmesi ve kullandırılabilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Toplanma Yöntemi:İşlenen Kişisel Verileriniz;

 • doğrudan sigortalıdan ya da sigorta ettiren aracılığıyla veya
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Türkiye Sigorta Birliği (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği), Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kurum ve kuruluşları, diğer sigorta şirketleri ve kamu kurum ve kuruluşları, eczaneler vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilebilmektedir.

Hukuki Sebebi:Kişisel sağlık verileriniz Kanun’un 5'inci maddesinde belirtilen, "Açık rıza" ve Kişisel verileriniz ise Kanun’un 5'inci maddesinde belirtilen, "Açık rıza", "Kanunlarda açıkça öngörülmesi", "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması", "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması", "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" ve "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanılarak;

Kanun’da öngörülen ve yukarıda sayılan temel ilkelere uygun olarak;

 • Poliçe düzenleme öncesi gerekli bilgilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, teklif hazırlanması, poliçe onayı, reddi, tanzimi, yenilenmesi, zeyil yapılması, eş, çocuk ve ilgililerin poliçeye dâhil edilmesi,
 • Tahsilat süreçlerinin yönetimi, prim ve komisyonların ödenmesi,
 • Rücu taleplerinin yapılması, değerlendirilmesi ve karşılanması,
 • Stratejik işbirlikleri süreçlerinin yönetimi,
 • Reasürans ve koasürans süreçlerinin yönetimi,
 • Aleyhe açılan davalara ve/veya sağlık tazminat ihbarlarına ilişkin cevap verilmesi amacıyla özel nitelikli olmayan verilerin paylaşımı,
 • Pazarlama amacı taşımayan; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, asistans hizmetlerinin takibi ile değerlendirilmesi, şikâyet yönetimi, ex-gratia hizmetlerinin sağlanması,
 • Çeşitli raporlamaların yapılması
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Masak gibi kamu kurum ve kuruluşlar ile yargı mercilerine aktarılması gerekçeleriyle işlenmektedir.

Açık Rızanız bulunması durumunda;

 • Poliçe süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme işlemlerinin yapılması amacıyla hastalık bilgilerinin, sağlık kayıtlarının/bilgilerinin ve engellilik bilgilerinin işlenmesi, geçmiş sağlık tazminatlarına dair araştırması yapılması, sağlık verilerinin risk değerlendirmesi için saklaması ve kullanılması,
 • Poliçe risk değerlendirmesinin yapılabilmesi, poliçe teklifinin oluşturulabilmesi için ve Sigorta Şirketi’nin sigortacılık mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Türkiye Sigorta Birliği (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği), Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kurum ve kuruluşları, diğer sigorta şirketleri ve kamu kurum ve kuruluşları, eczaneler vasıtasıyla sağlık verilerinin temin edilmesi,
 • Sigorta işlemlerinin ve provizyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sağlık durumu, kullanılan cihaz ve ilaç bilgileri, hastalık ve ameliyat bilgilerinin işlemesi ve hizmet alınması amacıyla ilgili tedarikçi firmaya aktarılması,
 • Aleyhe açılan davalara ve/veya sağlık tazminat ihbarlarına ilişkin sağlık verilerinin paylaşılması,
 • Yukarıda maddeler halinde sayılan durumların Kanun madde 5/2, madde 6/3, madde 28 ve benzer istisna hallerine girmemesi hallerine ilişkin amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar:Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek, riskleri ve suiistimalleri önlemek, kimliğinizi doğrulamak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, koasürans süreçlerinin yönetimini yapmak, sigorta ettirenin taleplerini karşılamak, müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla; Şirketin Bölge Müdürlüklerine, iş ortaklarına/stratejik iş ortaklarına, iştiraklerine, kamu kurumlarına (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği ilgili mevzuat kapsamında paylaşım yapılması gerekli Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) sağlık harcamaları yönetimi hizmeti alınan firmalara, aracılara, anlaşmalı aktüere, medikal danışmana, anlaşmalı kurumlara, asistans firmalara, diğer sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerine, destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve açık rızanızın bulunması halinde kurumsal müşteri çalışanı sigortalılar açısından sigorta ettirenin İnsan Kaynakları ve/veya ilgili birimine ve acentelere ve/ya brokerlere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

Yurt Dışına Aktarım:Sigorta Şirketi tarafından Kişisel Verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımını gerektiren bir durum olması hâlinde; Kanun’un 9. Maddesi doğrultusunda, Sigorta Şirketi tarafından mutlaka öncelikle tarafınızla iletişime geçilerek, konu hakkında tarafınıza aydınlatma yapılacak ve açık rızanız sorulacaktır.

Haklarınız: Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11’inci maddesi uyarınca; bize yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11’inci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Bu haklarınız kapsamındaki soru ve taleplerinizi, www.bupaacibadem.com.tr//kvkk web adresindeki başvuru formunu doldurmak suretiyle; kimliğinizi tevsik edici belgeler ile;

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre, Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul adresine şahsen yazılı olarak,
 • Noter vasıtası ile Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul adresine başvuru yaparak ya da
 • Güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak kvkk@bupaacibadem.com.tr adresine göndererek

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Bupa Acıbadem Sigorta için ayrıca bir maliyet doğurması hâlinde; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden haberdar olmak için;
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Bupa Acıbadem Sigorta’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan emin olmak için;
KVKK’nın 4‘üncü maddesi uyarınca Bupa Acıbadem Sigorta’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Bupa Acıbadem Sigorta’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

KVKK kapsamında şahsen ve yazılı olarak başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

 

GENEL MÜDÜRLÜK

Ticaret Unvanı

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.

Merkez Adres

Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul

Ticaret Sicil No

343360

Mersis No

0153003619800017

Telefon

0 216 571 55 55

İnternet Adresi

www.bupaacibadem.com.tr


Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo