Kişisel Verilerin Korunması Çalışan Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Çalışan Aydınlatma Metni

BUPA ACIBADEM SİGORTA A. Ş. ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş. (“Bupa Acıbadem” veya “Şirketimiz”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu ve Şirketimiz ile aranızdaki olası iş akdi kapsamında, insan kaynakları faaliyetlerinin ifası amacıyla ve KVKK mad.4/2’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • İşe alım ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Başvurunuzun ve söz konusu pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Başvuru sürecinin şirketimizin iç politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi, sonuçlandırılması ve denetimi ile başvurunuza ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi,
 • Başkaca uygun pozisyon olması halinde değerlendirilmesi ve sizinle yeniden iletişime geçilmesi amaçlarıyla saklanmakta ve işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Yukarıda belirtilen amaçlarla Kişisel Verileriniz email, online başvuru kanalıyla/kanallarıyla doğrudan yaptığınız başvurunuz sonucu, doğrudan tarafınızdan temin edilebileceği gibi ilgili özel ve resmi kurumlar ile iş birliği içinde bulunulan 3. kişiler vasıtasıyla çeşitli yöntemlerle de toplanabilmektedir.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, KVKK md.5/1 uyarınca açık rızanızın temini ile veya “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması", "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanılarak açık rıza temin edilmeksizin işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları:

KVKK hükümlerinin izin verdiği ölçüde, işe alım sürecini ve bu kapsamdaki insan kaynakları süreçlerimizi yürütmek amacıyla; Kişisel Verileriniz, hizmet aldığımız, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, denetleyici ve düzenleyici makamlara, bilgilerinizi kayıtlama için tuttuğumuz online sistemlere aktarılabilmektedir. Kullanılan bu online sistemlerin bilgilerinin yüklendiği “cloud” sistemi yurt dışında bulunabilmektedir. Bilgilerinizi bu sistemlere kayıtlayarak mevcut ve ilerideki pozisyonlar için bilgilerinize ulaşmamız daha kolay ve hızlı olabilmektedir. Ancak bu sistemlerin kullandıkları “cloud” sistemi nedeniyle, verileriniz yurt dışına aktarılmış olacağından, aday başvuru aşamasında ancak açık rızanız olması halinde bu sistemlere verileriniz kaydedilmektedir.

 

5. Haklarınız :

Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11’inci maddesi uyarınca; bize yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

 

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11’inci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Bu haklarınız kapsamındaki soru ve taleplerinizi, bağlantıda yer alan Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle; kimliğinizi tevsik edici belgeler ile;

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre, Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul adresine şahsen yazılı olarak,
 • Noter vasıtası ile Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul adresine başvuru yaparak ya da
 • Güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak kvkk@bupaacibadem.com.tr adresine gönder

 

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Bupa Acıbadem Sigorta için ayrıca bir maliyet doğurması hâlinde; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden haberdar olmak için;
Kanun uyarınca sahip olduğunuz haklar Bupa Acıbadem Sigorta’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan emin olmak için;
Kanun’nın 4’üncü maddesi uyarınca Bupa Acıbadem Sigorta’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Bupa Acıbadem Sigorta’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için sizlerin Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

6. Veri Sorumlusu:

 

 

GENEL MÜDÜRLÜK

Ticaret Unvanı

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.

Merkez Adres

Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul

Ticaret Sicil No

343360

Mersis No

0153003619800017

Telefon

444 9 555

İnternet Adresi

www.bupaacibadem.com.tr


Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo