Göknar

Neden Hayat Sigortası?

Hayatta başımıza nelerin gelebileceğini öngörmek mümkün değil. Beklenmedik bir riskin meydana gelmesi durumunda sevdiklerimizi finansal açıdan desteklenmesi için Göknar Hayat Sigortasını tercih etmelisiniz.

Hayat sigortaları, önceden belirtmiş olduğunuz ve sigortadan faydalanacak kişiye (lehtar ya da kanuni varislerine) sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

Hayat Sigortası Neleri Kapsar?

Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık teminatı olarak değerlendirilebilir.

vefat-icon  Vefat teminatı Sigortalının ecelen, herhangi bir hastalık ya da kaza sonucunda vefat etmesi durumunu teminat altına alır.BİLGİ ALMAK İSTİYORUM* Ürün genel şartlarını görmek için tıklayın.

* Ürün özel şartlarını görmek için tıklayın.

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla; sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Ayşe Hanım çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 100 TL prim ödemesi gereken birikimli hayat sigortası ve 50 TL prim ödemesi gereken hayat sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Ayşe Hanım’ın elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 35 TL ve yıllık 420 TL kadar olacaktır.

 

Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Hayat Sigortası Primi 100 TL
Birikimli Hayat Sigortası Primi 50 TL
Aylık Gelir Vergisi Matrahı 10.000 – (50) – (50) = 9.900 TL
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı (Vergi Oranını %35 Kabul Edersek) 9.900 x 35% = 3.465,00 TL
Prim Ödenmediği Durumda Ödenecek Gelir Vergisi 10.000 x %35 = 3.500,00 TL
Aylık Vergi Kazancı 35,00 TL
Yıllık Vergi Kazancı* 420,00 TL

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.

Vefat teminatı için gerekli evraklar

 • Ölüm Belgesi (Kontrolör Doktor tarafından onaylı vefat nedenin yazılı olduğu),
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu
 • Vefat eden kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü tarafından verilir),
 • Gömme izin kağıdı,
 • Veraset ilamı,

Vefatın "kaza sonucu" olması durumunda

 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat sebebini gösteren doktor raporu (onaylı ve vefat nedenin yazılı olduğu) veya gömme izin kağıdı veya mernis ölüm tutanağı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
 • SİGORTA ŞİRKET’i gerek gördüğü takdirde Kanuni varislerinden başka evraklar da talep edebilir.
 • Ölüm sebebi, ölüm raporu ve kazanın ispatına yarayacak rapor (olay yeri tespit tutanağı, ölü muayene ve otopsi raporu, Cumhuriyet Savcılığı Raporu, mahkeme raporu gibi )
 • Kaza zaptı aslı veya onaylı sureti.
 • Veraset İlamında belirlenen varisler, herhangi kişi ve/veya kuruma vekalet vermiş ise, vekaletnamenin içeriğinde aşağıda belirtilen maddenin bulunması gerekmektedir.


  Vekaletnamede Sigorta Şirketleri ile işlemleri takip etme ve sigortacının ödeyeceği paraların tahsiline dair yetki verildiğine dair sigorta işlemleri ile ilgili somut yetki devri belirtilmelidir.